Forumi Publik – POP 2019 Kamëz

Në datë 11.11.2019 pranë Sallës së Këshillit Bashkiak Kamëz, u organizua Forumi Publik me banorët dhe të rinjtë e kësaj bashkie në kuadër të Projektit POP 2019.Në këtë forum morën pjesë banorë të Kamzës dhe njësive administrative të kësaj bashkie në përballje me Z. Rakip Suli, Kryetar i Bashkisë; Z. Hasan Bala nën/kryetar i Bashkisë

Fokus grup Njësia Administrative Paskuqan, Kamëz

Datë 19 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Njësisë Administrative Paskuqan të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 18 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë banorët e zonës ku ata banojnë. Ndër problematikat kryesore ata theksuan: nevoja për incentiva që nxisin bizneset dhe punësimin, problematikat në shërbimet e bashkisë si ndriçimi në disa

Fokus grup në Njësinë Administrative Bathore, Kamëz.

Datë 16 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorë të Bashkisë Kamëz, ku morën pjesë 19 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat e komunitetit të tyre ku ndër to renditën si më të rendësishmet: pastrimin, ndricimin, cerdhet dhe kopshtet shtetërore si dhe incentivat për nxitjen e biznesit dhe punësimit.

Takim me të rinjtë, Bashkia Kamëz

Datë 12 Prill 2019 u zhvillua takimi me të rinj të Bashkisë Kamëz, ku morrën pjesë 34 pjesëmarrës. Ata diskutuan mbi problematikat që shqetësojnë të rinjtë ku ndër to theksojë mungesën e hapësirave rekreative dhe aktiviteteve për të rinjtë. Gjithashtu ata sollën në vëmendje edhe problematika që kanë të bëjnë me shërbimet e bashkisë si

Fokus grup Kamëz – Njësia Administrative Paskuqan

Datë 5 Prill 2019 u zhvillua takimi me banorët e Njësisë Administrative Paskuqan, Kamëz, ku morrën pjesë 19 pjesëmarrës. Pjesëmarrësit diskutuan mbi problematika të ndryshme me të cilat ata hasen në përditshmërinë e tyre: ndër të cilat janë ndërhyrja në infrastukturën rrugore, zhvillimi i politikave sociale, nxitja e punësimit të grave dhe të rinjve, etj.

Forum me të rinj të Njësisë Administrative Bathore, Kamëz

Datë 2 Prill 2019 u zhvillua forumi me të rinj të Njësisë Administrative Bathore, Kamëz, ku morrën pjesë 21 pjesëmarrës: të rinj por edhe përfaqësues te organizatave që operojnë në zonë. Të rinjtë pjesëmarrës diskutuam mbi problematika të ndryshme me të cilat ata hasen në përditshmëronë e tyre: si nevoja për ndërhyrje në inrastrukture, mungesa