Forumi Publik POP 2019 – Pogradec

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 2019 u organizuan në territorin e Bashkisë Pogradec, Forume me përfaqësues të komunitetit. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë, të cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e Bashkisë dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet

Forum me të rinjtë në Njësinë Administrative Trebinjë, Pogradec

9.04.2019 Sot u zhvillua takimi me të rinjtë e njësisë administrative Trebinjë.Në takim ishin present 29 pjesëmarrës nga të cilët 14 ishin vajza dhe 15 nga pjesëmarrësit ishin djem. Fillimisht takimi nisi me prezantimin e projektit dhe skedës, më pas takimi vazhdoi me diskutim për cdo zë dhe në fund secili plotësoi skedën individuale.Çështjet që

Fokus Grup me të rinjtë, Njësia Administrative Cërravë, Pogradec

Në datë 10 prill u zhvillua Fokus Grupi me të rinjtë në Njësinë Administrative Cërravë, Pogradec. Në takim ishin prezent 21 të rinj ( 15 vajza/6 djem). Pas prezantimit të projektit cështjet që u diskutuan nga të rinjte ishin mungesa e një qendre rinore, laboratorët në shkollë, përmirësimi i infrastrukturës, kënd sportiv etj.

Forum me banorë te qytetit të Pogradecit

28.3.2019 Në kuadër të projektit Përballja e Ofertave Politike POP 2019, u mbajt në qytetin e Pogradecit forumi i parë me 20 banorë të këtij qyteti.Në ketë forum u prezantuan qëllimi dhe objektivat e projektit si dhe formati. Gjatë takimit dhe diskutimit dolën në pah shumë prioritete të listuara si të rëndësishme për banorët.