5 JUNE 2019/ PUBLIC APPEAL/ Civil Society and Citizens Urge Political Dialogue

Tirana, 3 June, 2019. The “Juxtaposing Political Offers – POP 2019” organized by 11 civil society organizations and supported by the Olof Palme International Center and the Swedish Embassy in Albania, comes during electoral processes for the fourth consecutive time as an opportunity for Albanian citizens that through public debate be informed about the electoral

5 Qershor 2019/ THIRRJE PUBLIKE/ Shoqëria Civile dhe Qytetarët kërkojnë Dialog

Tiranë, 5 Qershor, 2019. “Përballja e Ofertave Politike – POP 2019” e organizuar nga 11 organizata të shoqërisë civile të mbështetura nga Olof Palme International Centre dhe Ambasada e Suedisë në Shqipëri, vjen gjatë proceseve elektorale për të katërtin herë rradhazi, si një mundësi për qytetarët shqiptarë që nëpërmjet debatit publik të informohen mbi platformat

Përcaktohet data e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore

D E K R E T PËRCAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVEPËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të nenit 92, shkronja “gj” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të rregullave të parashikuara në nenin 9, paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 të ligjit